<<< ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ขอเชิญชวนประชาชนที่เดินทางด้วยยานพาหนะ งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมอกนิรภัยปลอดภัย 100 %

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นายธนันต์พัฒน์ พรมพิลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

Line/Facebook
วีดีโอ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


เว็บลิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
4 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565
5 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565
6 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565
7 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565
8 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565
9 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565
10 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2565

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๘ (หนองกระเพรา) หมู่ที่ ๒ บ้านดอนตานาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๘ (หนองกระเพรา) บ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๘ (หนองกระเพรา) บ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - ถึงเดือน ธันวาคม 2565)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๓ (เดิ่นหนองโปร่ง-หนองจะบก-มาบพลวง) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๓ (เดิ่นหนองโปร่ง-หนองจะบก-มาบพลวง) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๓ (เดิ่นหนองโปร่ง-หนองจะบก-มาบพลวง) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๘ (หนองกระเพรา) บ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 1
  2.  จ้างซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสาย นม.ถ.๓๑๗-๑๔ ช่วงฝาย มข.๒๗ (บุกล้วย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smat TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางเลี่ยม แนมขุนทด บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ สายทาง (แยกจากถนนสาย นม.ถ.๓๑๗-๐๓ ไปบ้านวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  5.  จ้างก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๑๕ (ช่วงนาไร่-หนองขยุง) บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  6.  จ้างก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๑๕ (ช่วงนาไร่-หนองขยุง) บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  7.  จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางเลี่ยม แนมขุนทด บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ สายทาง (แยกจากถนนสาย นม.ถ.๓๑๗-๐๓ ไปบ้านวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  8.  ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (รสจืด) จำนวน ๑๐,๕๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  9.  จ้างเหมานำเครื่องจักร (รถแบคโฮ) เพื่อปรับเกลี่ยบ่อขยะ หมู่ ๙ บ้านหนองสรวงสันติสุข จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  10.  ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Pantum P3010 DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2กระดานถาม ตอบแหล่งท่องเที่ยว

  
  
  
  
  


รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.222.251.91
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 23 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 186 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1894 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 8041 คน
เริ่มนับ วันที่ ต.ค. 2564