หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

1) อาชีพ

ประชากรภายในตำบลหนองสรวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งควบคู่ไปกับอาชีพอื่น ๆ ดังรายละเอียดในตารางดังนี้

อาชีพ

ร้อยละครัวเรือน

รับจ้างงานเกษตรกรรมอย่างเดียว

ค้าขายอย่างเดียว

รับจ้างทั่วไปอย่างเดียว

รับจ้างควบคู่กับการเกษตร

รับจ้างควบคู่กับการค้าขาย

ค้าขายควบคู่กับการทำการเกษตร

2.15

0.26

0.17

95.86

0.26

1.29

 

จากตารางจะเห็นว่า  ประชากรประมาณร้อยละ  95.86  ประกอบอาชีพทางการเกษตรควบคู่กับการรับจ้าง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรับจ้างในงานเกษตรกรรมต่าง ๆ  หลังช่วงการผลิตทางการเกษตรของตนเอง การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมนั้น  จะมีการทำไร่มันสำปะหลังเป็นหลัก  รองลงมาได้แก่ การทำนาข้าว

-  พาณิชยกรรม   การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่  เกษตรกรจะเป็นผู้นำไปจำหน่ายยังโรงงานแปรรูป  และผู้รับซื้อต่าง ๆ  อาทิเช่น  ข้าว  เกษตรกรนำไปจำหน่ายยังโรงสีข้าวในตำบลส่วนพืชผลพืชผักสวนครัว  เกษตรกรจะนำไปจำหน่ายยังตลาดรับซื้อในเขตสุขาภิบาลขามทะเลสอ  หรือนำไปจำหน่ายต่อผู้บริโภคโดยตรงและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงแหล่งผลิต

-  อุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต  เช่น โรงสีข้าว  โรงงานสำปะหลังและโรงงานประกอบรถเพื่อการเกษตร

-  ด้านการเลี้ยงสัตว์  การเลี้ยงสัตว์มักเป็นแบบครอบครัว  โดยเกษตรกรเป็นผู้รับจ้างเลี้ยงให้บริษัท  คือ บริษัทจะจัดหาพันธุ์ไก่เนื้อ  อาหาร  ยารักษาโรคมาให้  นอกจากพันธุ์ไก่เนื้อแล้ว  สัตว์ที่เลี้ยงสำคัญลำดับรองลงมา  ได้แก่  เป็ด  สุกร  โค  กระบือ  เป็นต้น

 

 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.158.194.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,525,295

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.