หน้าแรก     สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม 

สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม  

สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 

1) ด้านการศึกษา

1.1 ข้อมูลด้านโรงเรียน

-  ในเขตตำบลหนองสรวงมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง  (ในจำนวนนี้มีโรงเรียนขยายโอกาส  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนบ้านหนองสรวง)  โรงเรียนทั้ง  3  แห่ง  มีดังนี้

 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโรงเรียน

 

ที่

สถานศึกษา

สังกัด

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

1

โรงเรียนบ้านหนองสรวง     ม.1

สพฐ.

456

23

2

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ม.3

สพฐ.

91

6

3

โรงเรียนบ้านหนองกก         ม.4

สพฐ.

59

6

ข้อมูล   :   ปี  2554

 

1.2 ระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน

                                -  ศูนย์การเรียนชุมชน                              จำนวน     1              แห่ง

                                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                จำนวน     2              แห่ง

                                -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                จำนวน     10            แห่ง

                                -  ศูนย์กีฬาตำบล                                      จำนวน     1              แห่ง

 

2) การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

2.1 ประชาชนในตำบลหนองสรวงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพุทธศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1.  วัดบ้านหนองสรวง                             ตั้งอยู่หมู่ที่  5

2.  วัดบ้านหนองตะครอง                         ตั้งอยู่หมู่ที่  3

3.  วัดบ้านหนองกก                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  4          

2.3 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ประชาชนตำบลหนองสรวง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัด (ศาสนสถาน)เป็นศูนย์รวมในการประกอบงานบุญตามประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา

 

3) การสาธารณสุข

3.1 การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีสถานบริการ ดังนี้

                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                จำนวน   2   แห่ง

                - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)       จำนวน   9   แห่ง

                - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน   (ศสมร.)  จำนวน   3   แห่ง

                - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)              จำนวน  3   แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

 

3.2 จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พยาบาล , ผดุงครรภ์)       จำนวน    7  คน

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)   จำนวน 134  ค     

- อาสาสมัครสุขาภิบาลอาหาร                               จำนวน   54  คน

- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อส.ผส.)                     จำนวน     5  คน

 

4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                     ตำบล หนองสรวง  มีสถานีตำรวจภูธร 1 แห่ง อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองสรวง     ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  6 บ้านหนองสรวงสามัคคี   ตำบลหนองสรวง  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

 

ตารางที่ 4   แสดงจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV

ข้อมูล  :  ปี  2554

หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนผู้สูงอายุ
จำนวนผู้พิการ
จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV
1
บ้านหนองสรวง
97
17
-
2
บ้านดอนตานาด
86
15
-
3
บ้านหนองตะครอง
88
13
-
4
บ้านหนองกก
40
13
-
5
บ้านหนองสรวงพัฒนา
107
21
1
6
บ้านหนองสรวงสามัคคี
66
9
-
7
บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง
69
14
-
8
บ้านโคกพัฒนา
17
4
-
9
บ้านหนองสรวงสันติสุข
82
9
-
รวม
652
115
1
 

 

 

 

 
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,015
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.