หน้าแรก     ศักยภาพของท้องถิ่น 

ศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของท้องถิ่น  

ศักยภาพของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในตำบล   (ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น)       

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

 

                *  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

                1. นางสมคิด            เมธาวิรัตน์               นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                2. นายไมล์               มณีเขียว                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                3. นายเปรม             บินสันเทียะ              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                4. นายเสน่ห์             วงศ์สันเทียะ             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

               

 

2. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

1. นายประดิษฐ์   โนมขุนทด                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                2. นายอัศชัย   ปัญญาเสมอทรัพย์             รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                3. นางเสน่ห์  เจิมขุนทด                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                4. นางทองหล่อ โนมขุนทด                     ส.อบต.   ม. 1

5. นางสมพร  เจิมขุนทด                          ส.อบต.   ม. 2         

6. นายวินัย  ธงสันเทียะ                            ส.อบต.   ม.  3

7. นายภู  โอมฤกษ์                                   ส.อบต.   ม.  3

8. นายประจวบ  รัตน์สันเทียะ                  ส.อบต.   ม.  4        

9. นางแก้วตา   จันทนนท์                         ส.อบต.   ม.  4                    

10. นางสำราญ  ภาพขุนทด                      ส.อบต.   ม. 5         

11. นายสุชิน  มะอิสูงเนิน                        ส.อบต.  ม. 5

12. นายสมาน  แนมขุนทด                      ส.อบต.  ม. 6

13. นางอรุณ  บ้ำสันเทียะ                         ส.อบต.  ม. 6          

14. นายผจญ  เวินขุนทด                           ส.อบต.  ม.  7

15. นายมัชชา  ดงสันเทียะ                       ส.อบต.  ม.  7         

16.  นายสายัณห์  ด่านสันเทียะ                ส.อบต.   ม. 8

17. นางสายธาร  ด่านสันเทียะ                 ส.อบต.   ม. 8                          

18. นายสุวรรณ  แนมขุนทด                    ส.อบต.  ม. 9          

               

                      (3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                - ประจำปีงบประมาณ   2553     รวม   24,888,647.76     บาท

                                - ประมาณการเงินรายได้   จำนวน   10,814,396.85      บาท

                                - ประมาณการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล      จำนวน    14,074,250.91     บาท

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1)              การรวมกลุ่มของประชาชน แยกประเภทกลุ่ม ได้ดังนี้

- กลุ่มอาชีพ  18  กลุ่ม                - กลุ่มออมทรัพย์    6  กลุ่ม

- กลุ่มสตรีสหกรณ์    2  กลุ่ม      - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  9 กลุ่ม

 

                       2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล) เส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบไฟฟ้า แหล่งน้ำ และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมโดยคนรุ่นเก่า ยึดถือปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความโอบอ้อมอารี ไม่มีปัญหาด้านมวลชน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่ในสภาพดี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

 

 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,782,995
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.