หน้าแรก     หน้าที่ต้องทำในเขต อบต. 

หน้าที่ต้องทำในเขต อบต.
หน้าที่ต้องทำในเขต อบต.  

หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ดังต่อไปนี้

1.               จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2.               รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.               ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4.               ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.               ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

6.               ส่งเสริมการการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7.               คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.               บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.               ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

10.         ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ดังนี้

1.               ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร

2.               ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.               ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4.               ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5.               ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

6.               ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

7.               บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8.               การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9.               หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10.         ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11.         กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12.         การท่องเที่ยว

13.         การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล  แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร  ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล    มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว   ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องรับทราบ

 

 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,782,989
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.