หน้าแรก     สภาพปัญหาของ อบต. 

สภาพปัญหาของ อบต.
สภาพปัญหาของ อบต.  

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

1.1 ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ

- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

- ขาดพันธุ์พืชที่ดีไม่มีคุณภาพและขาดทักษะความรู้

- การระบาดของโรคพืชและถูกแมลงรบกวน

- ภาวะภัยแล้ง

1.2 ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

- ไม่มีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

- จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

1.3 ปัญหาด้านการตลาด

- ไม่มีตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้า

- ขาดการส่งเสริมการขาย

- สถานที่จำหน่ายหรือตลาดอยู่ห่างไกลแหล่งผลิต

- ขาดการสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อขยายตลาด

- ปัญหาภาระหนี้สินผูกพันของเกษตรกร

1.4 ปัญหาความยากจนและขาดอาชีพเสริม

- ขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

- ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ

- ขาดแหล่งเงินทุน

- ขาดการส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจัง

- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ

- ไม่มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน

 

2) ปัญหาด้านสังคม

2.1 ปัญหาการขาดผู้ดูแลของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

- ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานและครอบครัว

- ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

2.2 ปัญหายาเสพติด

- ไม่มีรายได้เพราะไม่มีผู้จ้างแรงงาน

- ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว

- ขาดการประสานงานในการช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

- ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

2.3 ปัญหาการขาดความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร ความมีน้ำใจ ความผูกพันระหว่างครอบครัวและในสังคม

- พฤติกรรมของคนเปลี่ยนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม

- สภาพครอบครัวเปลี่ยน ขนาดของครอบครัวเล็กลง มีการทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำให้ขาดเวลาให้กันและกันของคนในครอบครัว

 

3) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 ปัญหาด้านการคมนาคม

- ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน

3.2 ปัญหาด้านไฟฟ้า

- ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามหมู่บ้าน ในจุดที่จำเป็นยังไม่ทั่วถึง

- ไฟสาธารณะยังขยายเขตไม่ทั่วถึง

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะยังไม่เพียงพอกับชุมชน

3.3 ปัญหาขาดโทรศัพท์สาธารณะ

- สถานที่ติดตั้งไม่มีผู้ดูแลและรับผิดชอบ

- ในหลายหมู่บ้านยังไม่มีการวางท่อระบายน้ำเสีย

3.4 ปัญหาการขาดทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำเสีย

- ยังไม่มีการจัดระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอนาคต

- ไม่มีทางระบายน้ำที่แข็งแรงถาวรสำหรับระบายน้ำสู่แหล่งน้ำต่างๆ

 

4) ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

4.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

- เนื่องจากปัญหาภัยแล้งทำให้ต้องสงวนน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคก่อน

4.2 ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

- ระบบประปายังไม่ได้มาตรฐาน และนำสะอาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

- ขาดภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำทั้งขาดเล็ก สำหรับแต่ละบ้าน และขนาดใหญ่สำหรับส่วนรวม

 

5) ปัญหาด้านสาธารณสุข

5.1 ปัญหาโรคติดต่อ

- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาในเรื่องโรคติดต่อ

- ขาดการดูแลระวังป้องกันให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

- การจัดบ้านเรือนยังไม่ถูกสุขลักษณะ มีปัญหาขยะมูลฝอย มีโรคระบาด

5.2 ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพ

- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัย

- การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ยังไม่สม่ำเสมอและทั่วถึง

- ไม่มีรายได้ และขาดการดูแลที่ดี

5.3 ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ขาดการดูแล

- ประชาชนไม่มีที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบจึงก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษและโรคระบาด

5.4 ปัญหาขยะมูลฝอย

- ประชาชนยังสับสนและไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างๆ และสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องต่างๆ

 

6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง

- ประชาชนขาดความศรัทธาต่อระบบการเลือกตั้งที่มีการต่อสู้ และมีการซื้อสิทธิขายเสียงกัน

- ประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ โดยมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อผู้จัดเก็บรายได้

6.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้

- การจัดเก็บรายได้ยังไม่มีประสิทธิภาพทั่วถึงและตรงตามเวลา

- ยังไม่มีแผนที่ภาษีที่สมบูรณ์

 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.1 ระดับการศึกษา

- ระดับการศึกษาของผู้ใหญ่ยังอยู่ในระดับประถมศึกษาภาคบังคับ ประชาชนทั่วไปมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง

 

8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

8.1 ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ

- ดินเสื่อมคุณภาพ ขาดการบำรุงดิน และประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่

8.2 ปัญหาจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

- ไม่มีระบบการจัดการที่ดินที่ทิ้งขยะ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

- ขาดงบประมาณในการดำเนินการจัดการขยะ

- ขาดสถานที่ทิ้งขยะ

8.3 ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

8.4 ปัญหาน้ำเค็ม

-  ปริมาณเกลือสูง

8.5 ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน

-  สภาพดินเป็นดินทราย

8.6 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

-  พื้นที่ป่าลดลง

-   การพังทลายของหน้าดิน

 

9. ปัญหาด้านการบริหารจัดการทั่วไป

9.1 ปัญหางบประมาณดำเนินการ

- งบประมาณไม่เพียงพอ

 

 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,782,982
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.