กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ประชุมเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กิจกรรมอบรมโครงการวัยเรียนวัยใส ดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 อบต.หนองสรวง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รณรงค์การปลูกหญ้าแผกตามแนวพระราชดำริ) 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 อบต.หนองสรวงดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ณ โรงเรมโนโวเทล จ.ระยอง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร อบต.หนองสรวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อำเภอขามทะเลสอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 อบต.หนองสรวง ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลหนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จัดกิจกรรมจิตอาสาปลู้ต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 อบต.หนองสรวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ณ ห้องประชุม อบต.หนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อบต.หนองสรวงได้จัดโครงการเยาชนไทยหัวใจสะอาด 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 รณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายนของทุกปี 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อบต.หนองสรวง ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวงสามัคคี 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศจค.หนองสรวงร่วมกับเครือข่ายฯ จัดประชุมเครือข่าย ณ อบต.โนนประดู่ อ.สีดา 5