กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รณรงค์การปลูกหญ้าแผกตามแนวพระราชดำริ) 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 อบต.หนองสรวงดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ณ โรงเรมโนโวเทล จ.ระยอง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร อบต.หนองสรวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อำเภอขามทะเลสอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 อบต.หนองสรวง ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลหนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จัดกิจกรรมจิตอาสาปลู้ต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 อบต.หนองสรวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ณ ห้องประชุม อบต.หนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อบต.หนองสรวงได้จัดโครงการเยาชนไทยหัวใจสะอาด 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 รณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายนของทุกปี 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อบต.หนองสรวง ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวงสามัคคี 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศจค.หนองสรวงร่วมกับเครือข่ายฯ จัดประชุมเครือข่าย ณ อบต.โนนประดู่ อ.สีดา 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ศจค.อบต.หนองสรวง ได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศจค.อบต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 18
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 อบต.หนองสรวง ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ณ อบต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 29
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก ทางม้าลาย หน้าโรงเรียนบ้านหนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองสรวง จัดกิจกรรมโครงการชุมชนเข้มแข็งไร้ความรุนแรงในครอบครัว 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 6