กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมติดตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย นม.ถ.327-13 (ช่วงหนองพลวง) หมู่ที่ 5 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดทำโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ “ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง” 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกบุหรี่โดยชุมชนท้องถิ่น “ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุที่เหมาะสม วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยชุมชุน 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) / "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" หมู่ 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรม 5 ส.สู้โควิด และ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" หมู่ 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) / "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" หมู่ 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (จิตอาสา) 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
งานกีฬาผู้สูงอายุ 2562 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการ กินดี มีสุข 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดโกรกสะเดา 0