กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยชุมชุน 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) / "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" หมู่ 2 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรม 5 ส.สู้โควิด และ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" หมู่ 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) / "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" หมู่ 1 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (จิตอาสา) 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
งานกีฬาผู้สูงอายุ 2562 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการ กินดี มีสุข 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดโกรกสะเดา 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การประชาคม เรื่อง การรณรงค์คัดแยกขยะ อบต.หนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมจัดสร้างเรือนเพาะชำตำบลหนองสรวง 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็­จพระเจ้าอยู่หัว "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ท่านรัฐมนตรีประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการอาหารปลอดภัย 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการอบรมเกษตรในการใช้สารเคมี ฯ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 0