แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2567)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง