แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง