คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โหลด >>> http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2021/9/2315_6200.pdfแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง