คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562

โหลด >>> http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2019/9/2277_6111.pdfแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง