คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

โหลด >>> http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2019/5/2269_6094.pdfแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง