คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

โหลด >>> http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2019/3/2261_6074.pdfแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง