การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ยกย่องผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง