ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ เส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง