หลักเกณฑ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566