ประกาศ/คำสั่ง
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง