ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง