กำหนดสมัยประชุมสภา/นัดประชุดสภา/เรียกประชุมสภา
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564