กำหนดสมัยประชุมสภา/นัดประชุดสภา/เรียกประชุมสภา
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564