บันทึกการประชุมสภา
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562