หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง