หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ (แผ่นพับ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง