ประกาศ/คำสั่ง
มอบอำนานจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สั่งการ อนุณาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการในเรื่องการให้บริการประชาชน แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง