การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน