แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง