แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง