แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง