กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510