มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศนโยบายการพัฒนา อบต.หนองสรวง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560