กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (อบต.)