กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสยาม สิงหาทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 089-9467156-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :นางเรณู จวบกลาง
ครู คศ.1
โทรศัพท์ :


นางเสน่ห์ ใจชอบ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ :


นางรุ่งลาวัลย์ ปุมสันเทียะ
ครู คศ.1
โทรศัพท์ :


นางสาวอริสรา ธงสันทียะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ :


นางสาวสุปรียา ปัญญาเสมอทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ :