ประวัติความเป็นมา

       จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา  เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปี ประชาชนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานจากตำบลสีมุม และพลกรัง อำเภอเมือง กลุ่มหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานที่หนองสรวง  เนื่องจากเป็นทำเลที่เหมาะแก่การทำการเกษตร  มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้เบญจพรรณ  โดยเฉพาะต้นกระทุ่มซึ่งเกิดรอบล้อมแหล่งน้ำ  ต่อมาประชากรได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีต้นกระทุ่มและพันธ์ไม้เลื้อยที่เรียกชื่อว่า”ต้นสรวง” ที่อยู่เต็มในหนองน้ำ  จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านกระทุ่มสรวง”  ซึ่งต่อมาได้ตัดคำว่ากระทุ่มออก เหลือเพียง “บ้านหนองสรวง” และอีกกลุ่มหนึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่เป็นสันดอน (หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด) เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว  นำโดยตานาด ซึ่งเป็นกลุ่มคนแรกเริ่ม  ต่อมาได้นำชื่อตานาด มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน “บ้านดอนตานาด” ในปัจจุบัน

       ตำบลหนองสรวงเดิมอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด  ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นได้ย้ายถิ่นฐานทั้งจากอำเภอโนนไทย  อำเภอด่านขุนทด  และบางส่วนมาจากตำบลสีมุม  ตำบลพลกรัง  อำเภอเมือง  มีหมู่บ้าน ๒ หมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๖  (ต่อมากลายเป็นหมู่ที่ ๒บ้านดอนตานาด) และหมู่ที่ ๗(ต่อมาได้แยกออกเป็น ๕ หมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ) จะสังเกตได้จากประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ตำบลหนองสรวงจะมีนามสกุลที่ลงท้ายด้วย “ขุนทด” ซึ่งมาจากอำเภอด่านขุนทด  นามสกุลลงท้าย “สันเทียะ” ซึ่งมาจากอำเภอโนนไทย  และนามสกุลลงท้าย “พลกรัง” มาจากตำบลพลกรัง เป็นต้น  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ตำบลขามทะเลสอ (เดิมอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน) ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอขามทะเลสอ  และได้ควบรวมหมู่ที่ ๖ (ปัจจุบันเป็นหมู่ ๒) หมู่ที่ ๗ (ปัจจุบันแยกเป็นหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙) หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ เข้าเป็นตำบลหนองสรวง กิ่งอำเภอขามทะเลสอ