วัด/โรงเรียน

 

- ในเขตตำบลหนองสรวงมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง (ในจำนวนนี้มีโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองสรวง) โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีดังนี้

 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโรงเรียน

ที่ สถานศึกษา สังกัด จำนวนนักเรียน จำนวนครู
1 โรงเรียนบ้านหนองสรวง ม.1 สพฐ. 372 21
2 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ม.3 สพฐ. 58 7
3 โรงเรียนบ้านหนองกก ม.4 สพฐ. 68 9

 ข้อมูล   :   ปี 2562

 

ระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน

- ศูนย์การเรียน จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
- ศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 1 แห่ง

 

2) การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนในตำบลหนองสรวงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพุทธศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดบ้านหนองสรวง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4         

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ประชาชนตำบลหนองสรวง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด (ศาสนสถาน)เป็นศูนย์รวมในการประกอบงานบุญตามประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา