ข้อมูลประชากร


ประชากร

ในปี พ.ศ.2564   ตำบลหนองสรวง มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ  6,071  คน แยกเป็นชาย   2,984 คน  หญิง 3,087  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  136  คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งตำบล มีประมาณ  1,834  ครัวเรือน  จำนวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย  ประมาณ   4 - 5  คน

 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านหนองสรวง 282 414 443 857
2 บ้านดอนตานาด 248 381 384 765
3 บ้านหนองตะครอง 270 539 518 1057
4 บ้านหนองกก 139 249 278 527
5 บ้านหนองสรวงพัฒนา 180 338 369 707
6 บ้านหนองสรวงสามัคคี 212 307 313 620
7 บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง 210 325 323 648
8 บ้านโคกพัฒนา 41 78 81 159
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข 186 353 378 731
  รวม 1,834 2,984 3,087 6,071

ที่มา : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน อ.ขามทะเลสอ กรมการปกครอง  ณ  กันยายน  พ.ศ. 2564