การบริการพื้นฐาน

 

ระบบการบริการพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 
1. การคมนาคม
การคมนาคมในตำบลหนองสรวง  ในปัจจุบันมีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 เส้น
-  ถนนลาดยาง 2 เส้น
-   ถนนลูกรัง 24 เส้น
-   รถประจำทางระหว่างด่านขุนทด – นครราชสีมา    
-   รถประจำทางระหว่างหนองสรวง - นครราชสีมา    


2. การโทรคมนาคม

2.1 โทรศัพท์ตำบลหนองสรวง  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  13  ตู้  สำหรับติดตั้งตามบ้านเรือนราษฎรนั้นมีปริมาณที่น้อย  และมีติดตั้งเฉพาะหน่วยงานราชการ    เพราะการวางคู่สายโทรศัพท์ยังไม่ได้ขยายเขตมาถึงตำบลหนองสรวง  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

2.2 ไปรษณีย์ตำบลหนองสรวง  มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตประจำตำบล อยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองสรวง และที่ทำการไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ


3.  ไฟฟ้า

ประชากรในตำบลหนองสรวง    มีไฟฟ้าใช้ครบทั้งหมด  9  หมู่บ้านทุกหลังคาเรือน จำนวน 1,448  หลังคาเรือน  


4. ระบบประปา

มีระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ร่วมกัน 6 หมู่บ้าน คือหมู่ที่  1, 2, 5, 6, 7 และ  9   ส่วนหมู่ที่  3  , 4   และ  8  มีระบบประปาประจำหมู่บ้านทุกหมู่

 

5. ข้อมูลอื่นๆ (เพิ่มเติม)

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   ได้แก่  เกลือสินเธาว์
5.2  ทรัพยากรแหล่งน้ำ

-  สระน้ำ จำนวน 9 แห่ง
-  หนอง/บึง จำนวน 9 แห่ง


5.3  มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น จำนวน 355 คน
-ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น จำนวน 100 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง     1   รุ่น จำนวน 80 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 131 คน
- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 คน
- อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 33 คน