สภาพปัญหา ใน อบต.

 

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

1.1 ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ

- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
- ขาดพันธุ์พืชที่ดีไม่มีคุณภาพและขาดทักษะความรู้
- การระบาดของโรคพืชและถูกแมลงรบกวน
- ภาวะภัยแล้ง

1.2 ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

- ไม่มีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
- จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

1.3 ปัญหาด้านการตลาด

- ไม่มีตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้า
- ขาดการส่งเสริมการขาย
- สถานที่จำหน่ายหรือตลาดอยู่ห่างไกลแหล่งผลิต
- ขาดการสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อขยายตลาด
- ปัญหาภาระหนี้สินผูกพันของเกษตรกร

1.4 ปัญหาความยากจนและขาดอาชีพเสริม

- ขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
- ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ขาดแหล่งเงินทุน
- ขาดการส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจัง
- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ
- ไม่มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน

 
2) ปัญหาด้านสังคม

2.1 ปัญหาการขาดผู้ดูแลของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

- ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานและครอบครัว
- ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

2.2 ปัญหายาเสพติด

- ไม่มีรายได้เพราะไม่มีผู้จ้างแรงงาน
- ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว
- ขาดการประสานงานในการช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
- ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

2.3 ปัญหาการขาดความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร ความมีน้ำใจ ความผูกพันระหว่างครอบครัวและในสังคม

- พฤติกรรมของคนเปลี่ยนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม
- สภาพครอบครัวเปลี่ยน ขนาดของครอบครัวเล็กลง มีการทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำให้ขาดเวลาให้กันและกันของคนในครอบครัว

 
3) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 ปัญหาด้านการคมนาคม

- ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน

3.2 ปัญหาด้านไฟฟ้า

- ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามหมู่บ้าน ในจุดที่จำเป็นยังไม่ทั่วถึง
- ไฟสาธารณะยังขยายเขตไม่ทั่วถึง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะยังไม่เพียงพอกับชุมชน

3.3 ปัญหาขาดโทรศัพท์สาธารณะ

- สถานที่ติดตั้งไม่มีผู้ดูแลและรับผิดชอบ
- ในหลายหมู่บ้านยังไม่มีการวางท่อระบายน้ำเสีย

3.4 ปัญหาการขาดทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำเสีย

- ยังไม่มีการจัดระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอนาคต
- ไม่มีทางระบายน้ำที่แข็งแรงถาวรสำหรับระบายน้ำสู่แหล่งน้ำต่างๆ

 
4) ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

4.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

- เนื่องจากปัญหาภัยแล้งทำให้ต้องสงวนน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคก่อน

4.2 ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

- ระบบประปายังไม่ได้มาตรฐาน และนำสะอาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ขาดภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำทั้งขาดเล็ก สำหรับแต่ละบ้าน และขนาดใหญ่สำหรับส่วนรวม

 
5) ปัญหาด้านสาธารณสุข

5.1 ปัญหาโรคติดต่อ

- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาในเรื่องโรคติดต่อ
- ขาดการดูแลระวังป้องกันให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
- การจัดบ้านเรือนยังไม่ถูกสุขลักษณะ มีปัญหาขยะมูลฝอย มีโรคระบาด

5.2 ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพ

- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัย
- การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ยังไม่สม่ำเสมอและทั่วถึง
- ไม่มีรายได้ และขาดการดูแลที่ดี

5.3 ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ขาดการดูแล

- ประชาชนไม่มีที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบจึงก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษและโรคระบาด

5.4 ปัญหาขยะมูลฝอย

- ประชาชนยังสับสนและไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างๆ และสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องต่างๆ

 
6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง

- ประชาชนขาดความศรัทธาต่อระบบการเลือกตั้งที่มีการต่อสู้ และมีการซื้อสิทธิขายเสียงกัน
- ประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ โดยมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อผู้จัดเก็บรายได้

6.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้

- การจัดเก็บรายได้ยังไม่มีประสิทธิภาพทั่วถึงและตรงตามเวลา
- ยังไม่มีแผนที่ภาษีที่สมบูรณ์

 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.1 ระดับการศึกษา

- ระดับการศึกษาของผู้ใหญ่ยังอยู่ในระดับประถมศึกษาภาคบังคับ ประชาชนทั่วไปมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง

 

8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

8.1 ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ

- ดินเสื่อมคุณภาพ ขาดการบำรุงดิน และประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่

8.2 ปัญหาจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

- ไม่มีระบบการจัดการที่ดินที่ทิ้งขยะ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
- ขาดงบประมาณในการดำเนินการจัดการขยะ
- ขาดสถานที่ทิ้งขยะ

8.3 ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

8.4 ปัญหาน้ำเค็ม

-  ปริมาณเกลือสูง

8.5 ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน

-  สภาพดินเป็นดินทราย

8.6 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

-  พื้นที่ป่าลดลง
-  การพังทลายของหน้าดิน

 
9. ปัญหาด้านการบริหารจัดการทั่วไป

9.1 ปัญหางบประมาณดำเนินการ

- งบประมาณไม่เพียงพอ