สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 1) ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอขามทะเลสอ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ประมาณ 16 กิโลเมตร   ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.1  บ้านหนองสรวง

ทิศเหนือ ติดกับตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด
ทิศใต้ ติดกับตำบลบึงอ้อ  อำเภอขามทะเลสอ
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลพันดุง  อำเภอขามทะเลสอ
ทิศตะวันตก   ติดกับตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด

         

 2) เนื้อที่ประมาณ   44.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.4  ของเนื้อที่ทั้งหมดของอำเภอขามทะเลสอ (อำเภอขามทะเลสอมีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณร้อยละ   0.219   ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา   ( จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ   20,493.9 ตารางกิโลเมตร)

 

3) ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยกึ่งที่ราบ ในระดับความสูงจากน้ำทะเล 210 เมตร, 200 เมตร , 190 เมตร และ 182 เมตร จากด้านตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 ผ่านไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4 ตามลำดับ   ส่วนบริเวณดอนระดับความสูง 200 เมตร สภาพพื้นที่จึงเหมาะสมสำหรับทำไร่มันสำปะหลัง ส่วนบริเวณที่ราบปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการทำนาและที่อยู่อาศัย