สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 

1) ด้านการศึกษา

- ในเขตตำบลหนองสรวงมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง (ในจำนวนนี้มีโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองสรวง) โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีดังนี้

 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโรงเรียน

ที่ สถานศึกษา สังกัด จำนวนนักเรียน จำนวนครู
1 โรงเรียนบ้านหนองสรวง ม.1 สพฐ. 372 21
2 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ม.3 สพฐ. 58 7
3 โรงเรียนบ้านหนองกก ม.4 สพฐ. 68 9

 ข้อมูล   :   ปี 2562

 

ระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน

- ศูนย์การเรียน จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
- ศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 1 แห่ง

 

2) การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนในตำบลหนองสรวงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพุทธศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดบ้านหนองสรวง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4         

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ประชาชนตำบลหนองสรวง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด (ศาสนสถาน)เป็นศูนย์รวมในการประกอบงานบุญตามประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา

 

3) การสาธารณสุข

การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีสถานบริการ ดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน 2 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 9 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสมร.) จำนวน 3 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.) จำนวน 3 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      

 

จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พยาบาล , ผดุงครรภ์) จำนวน 7 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 134 คน
- อาสาสมัครสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 54 คน
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อส.ผส.) จำนวน 5 คน

 

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ตำบล หนองสรวง มีสถานีตำรวจภูธร 1 แห่ง อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองสรวง     ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวงสามัคคี   ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

 

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV

ข้อมูล : ปี 2554

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนผู้พิการ จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV
1 บ้านหนองสรวง 134 18 -
2 บ้านดอนตานาด 115 22 -
3 บ้านหนองตะครอง 140 19 1
4 บ้านหนองกก 65 17 -
5 บ้านหนองสรวงพัฒนา 124 23 1
6 บ้านหนองสรวงสามัคคี 87 9 -
7 บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง 91 18 -
8 บ้านโคกพัฒนา 17 3 -
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข 113 10 -
รวม 886 139 2