สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 

1) อาชีพ

ประชากรภายในตำบลหนองสรวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งควบคู่ไปกับอาชีพอื่น ๆ ดังรายละเอียดในตารางดังนี้

อาชีพ

ร้อยละครัวเรือน

รับจ้างงานเกษตรกรรมอย่างเดียว

ค้าขายอย่างเดียว

รับจ้างทั่วไปอย่างเดียว

รับจ้างควบคู่กับการเกษตร

รับจ้างควบคู่กับการค้าขาย

ค้าขายควบคู่กับการทำการเกษตร

2.15

0.26

0.17

95.86

0.26

1.29

 

 จากตารางจะเห็นว่า ประชากรประมาณร้อยละ 95.86 ประกอบอาชีพทางการเกษตรควบคู่กับการรับจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรับจ้างในงานเกษตรกรรมต่าง ๆ หลังช่วงการผลิตทางการเกษตรของตนเอง การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมนั้น จะมีการทำไร่มันสำปะหลังเป็นหลัก รองลงมาได้แก่ การทำนาข้าว

- พาณิชยกรรม   การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ เกษตรกรจะเป็นผู้นำไปจำหน่ายยังโรงงานแปรรูป และผู้รับซื้อต่าง ๆ อาทิเช่น ข้าว เกษตรกรนำไปจำหน่ายยังโรงสีข้าวในตำบลส่วนพืชผลพืชผักสวนครัว เกษตรกรจะนำไปจำหน่ายยังตลาดรับซื้อในเขตสุขาภิบาลขามทะเลสอ หรือนำไปจำหน่ายต่อผู้บริโภคโดยตรงและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงแหล่งผลิต

- อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต เช่น โรงสีข้าว โรงงานสำปะหลังและโรงงานประกอบรถเพื่อการเกษตร

- ด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์มักเป็นแบบครอบครัว โดยเกษตรกรเป็นผู้รับจ้างเลี้ยงให้บริษัท คือ บริษัทจะจัดหาพันธุ์ไก่เนื้อ อาหาร ยารักษาโรคมาให้ นอกจากพันธุ์ไก่เนื้อแล้ว สัตว์ที่เลี้ยงสำคัญลำดับรองลงมา ได้แก่ เป็ด สุกร โค กระบือ เป็นต้น

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ประจำปีงบประมาณ   2553 รวม  24,888,647.76 บาท
- ประมาณการเงินรายได้ จำนวน  10,814,396.85 บาท
- ประมาณการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน  14,074,250.91    บาท

                                        

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1) การรวมกลุ่มของประชาชน แยกประเภทกลุ่ม ได้ดังนี้

- กลุ่มอาชีพ 18 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 6 กลุ่ม
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ 2 กลุ่ม - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 9 กลุ่ม

 

2) จุดเด่นของพื้นที่(ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล) เส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบไฟฟ้า แหล่งน้ำ และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมโดยคนรุ่นเก่า ยึดถือปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความโอบอ้อมอารี ไม่มีปัญหาด้านมวลชน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่ในสภาพดี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม