หมู่บ้านในเขต อบต.


หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง แบ่งการปกครองออกเป็น  9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำท้องที่ ตำแหน่ง
1 บ้านหนองสรวง นายทิม       โนมขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านดอนตานาด นายสงวน     เขพันดุง กำนัน
3 บ้านหนองตะครอง นางปรินดา    มีทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านหนองกก นายปฐมพร   ฉวีวรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน  
5 บ้านหนองสรวงพัฒนา นายสนิท      เจิมขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านหนองสรวงสามัคคี นายชัยรัตน์    เจิมขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง นายสำราญ    แนมขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านโคกพัฒนา นายไมย์       หวนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข นายกอบชัย   บูรณะปิยะสกุล ผู้ใหญ่บ้าน