หน้าที่กองคลัง

กองคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงนเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- งานเก็บรักษาเงิน

- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี

- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน

- งานอื่นๆที่เกี่่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานการบัญชี

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

- งบงานการเงินและงบทดลอง

- งบรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี

- งบรายงานทางการเงินและบัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ

- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

- งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า

- งานตรวจสอบและประเมินภาษี

- งานการนำส่งเงินรายได้

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)

- งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ

- งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย