หน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนวัฒนธรรมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 • งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 • งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • งานจัดทำแผนวัฒนธรรม 
 • งานจัดทำแผนเด็กและเยาวชน 
 • งานควบคุมตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานการดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานจัดทำแผนโครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน 
 • งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน 
 • งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 • งานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 • งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก 0-3 ปี 
 • งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย