คณะผู้บริหาร


นางสมคิด เมธาวิรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

โทรศัพท์ : 062-3519395

นายสนิท เจิมขุนทด
รองนายก อบต.

โทรศัพท์ : 085-7774344

นายสมาน รวมสันเทียะ
รองนายก อบต.

โทรศัพท์ : 083-7419135


นางเสน่ห์ เจิมขุนทด
เลขานุการนายก อบต.

โทรศัพท์ : 091-0180550