สำนักปลัด

นางภคอร มาสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 098-2184798


นายมนตรี แหนงใหม่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-9979586


นางสาวสายพิน ศรอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-54998900


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ :


นายสนธยา มาสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-9991125


นางสาวเมธาวี วิศณุพรประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
081-2652306


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ :


นางสาวสรินทร์รัตน์ มั่งมีศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 080-0131419นายรุ่ง ใจชอบ
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ :


นางสาวเพ็ชรจิรัตน์ ดงสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 082-2314034


นายวันเฉิม ปราบโจร
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ :


นายณัฐพล ทิพย์สันเทียะ
พนักงานขับรถขยะ
โทรศัพท์ :


นายวิชัย แนมขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ :


นายอนุวัฒน์ เวินขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทรศัพท์ :


นางอัคเน แนมขุนทด
พนักงานจดมาตรน้ำ
โทรศัพท์ :


-ว่าง-
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ :


นายรุ่งเรือง จันทร์โสภณ
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 084-8343924


นางเยาวลักษณ์ โนมขุนทด
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ :