สมาชิกสภา อบต.

นางสำราญ ภาพขุนทด
ประธานสภา อบต.หนองสรวง
โทรศัพท์ : 061-0539038


นางสมพร เจิมขุนทด
รองประธานสภา อบต.หนองสรวง
โทรศัพท์ : 089-5842532


นางสาวจินตนา อรปรียากุล
เลขานุการสภา อบต.หนองสรวง
โทรศัพท์ : 087-2411114


นางบุญสม โนมขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
โทรศัพท์ : 087-3796790


นางสมพร เจิมขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทรศัพท์ : 089-5842532


นายบุญมี พวงสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทรศัพท์ : 082-1305182


นายบุญร่วม ใจชอบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 081-8766858


นางสำราญ ภาพขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทรศัพท์ : 061-0539038


นางสร้อย เวินขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
โทรศัพท์ : 085-2144534


นางวาสนา แนมขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
โทรศัพท์ : 082-8686714


นายยวน ด่านสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทรศัพท์ : 094-5828003


นายสมบูรณ์ แลจะบก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 087-1317796