ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1 ต.ค.2562- 31 มี.ค.2563